Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε
20.10.2018

„Die Olympischen Spiele in der Antike“ - THE OLYMPIC GAMES IN ANTIQUITY

Der Dokumentarfilm beleuchtet die Geschichte der Olympischen Spiele und die damit verbundenen Ereignisse, ausgehend von den Mythen und den prähistorischen Sportwettkämpfen - The documentary presents the history and revives the events of the Olympic Games starting with the myths and the prehistoric athletic events

Vergrössern

Die GRIECHISCHE KULTURSTIFTUNG BERLIN

lädt Sie und Ihre Freunde herzlich ein zur Vorführung des Films

Die Olympischen Spiele in der Antike

von Markos Holevas
 
am Sonntag, dem 7. Oktober 2012, um 11.30 Uhr
im Martin-Gropius-Bau, Kinosaal (neben der Garderobe)

Adresse: Niederkirchnerstraße 7, 10963 Berlin (U- und S-Bahnhof Potsdamer Platz)
 
Film in deutscher Sprache
 
Eintritt frei
 
Der Film ist Teil des Rahmenprogramms der Ausstellung „Mythos Olympia – Kult und Spiele“, die gegenwärtig im Martin-Gropius-Bau stattfindet. Informationen zu weiteren Terminen der Film- und Vortragsreihe finden Sie unter www.gropiusbau.de
 
Zusatzinformation: Der Eintritt in die Ausstellung ist sonntags zwischen 10 und 19 Uhr möglich. Online-Tickets: www.gropiusbau.de  
 
DIE OLYMPISCHEN SPIELE IN DER ANTIKE
 
Inhaltsangabe
 
776 v. Chr. fand ein bedeutendes historisches Ereignis statt: die ersten OLMYPISCHEN SPIELE der Antike in Olympia.
 
Der Dokumentarfilm «DIE OLYMPISCHEN SPIELE IN DER ANTIKE» beleuchtet die Geschichte der Olympischen Spiele, beginnend mit den Mythen und den prähistorischen Sportwettbewerben, die Schritt für Schritt zum wichtigsten und herausragendsten Ereignis auf dem Gebiet des Sports führten. Das Ziel der Athleten war der Sieg durch einen fairen Wettkampf und die Auszeichnung mit einem Kranz aus Olivenbaumzweigen, der ewigen Ruhm symbolisieren sollte.
 
Im Film sehen wir das heilige Areal, wo die Olympischen Spiele damals in der ruhmreichen Epoche stattfanden: Die beeindruckenden Baudenkmäler des antiken Olympia wurden mit Hilfe von 3D-Computeranimationen nachgestellt und ihre Bedeutung bei den Eröffnungs- und Abschlussfeiern der Spiele.
 
Darüber hinaus werden die Wettbewerbe der antiken Olympischen Spiele (Laufwettbewerbe, Ringen, Boxen, Pangration, Wagenrennen, Fünfkampf, Weitsprung, Reitwettbewerbe) dargestellt, entweder durch Schauspieler oder durch 2D-Animationstechnik.
 
Der Einfluss der Olympischen Spiele auf das soziale und kulturelle Leben im antiken Griechenland war immens. Aber am bedeutendsten war die Tatsache, dass sie der Menschheit solche beständigen Werte wie Fairness vermittelten.
 
Obwohl die Olympischen Spiele seit dem Mittelalter nicht mehr stattfanden, überlebten die olympischen Ideale und führten zur Geburtsstunde der modernen Olympischen Spiele, die 1896 erstmals ausgetragen wurden.

 

THE OLYMPIC GAMES IN ANTIQUITY
 
SYNOPSIS
 
In 776 b.C. a very important historical event took place: the first OLYMPIC GAMES in ancient Olympia.
 
The documentary «The OLYMPIC GAMES IN ANTIQUITY» presents the history of the Olympic Games, beginning with the myths and the prehistoric athletic events, leading step by step to the most important noble competition in the field of sports. The goal was winning through fair play and the award a wild olive tree wreath that symbolized eternal glory.
 
We see the sacred area, where the Olympic Games were taking place, in its glory epoch: the magnificent monuments of ancient Olympia are reproduced by 3D Computer Graphics, while is fully explained their importance in the athletic ceremonies.
 
Furthermore, the athletic games of the ancient Olympics (running, wrestling, boxing, pangration, chariot racing, pentathlon, jumping, horse racing) are reproduced either by live action shots or by 2D animation techniques.
 
The influence of the Olympic Games was huge in the social and cultural life of the ancient Greeks. But the most important fact was that they offered eternal values to the mankind, such as the fair play.
 
In spite of the fact that the Olympic Games were no longer taking place since the Medieval, the Olympic ideals survived and gave birth to the revival of the modern Olympic Games, in 1896.
 

Kurze Inhaltswiedergabe
 
BRIEF SYNOPSIS
 
Der Dokumentarfilm beleuchtet die Geschichte der Olympischen Spiele und die damit verbundenen Ereignisse, ausgehend von den Mythen und den prähistorischen Sportwettkämpfen. Eine Geschichte, die sich nach und nach zum größten und bedeutendsten Sportereignis der Welt entwickelte und einst mit einem einfachen Olivenzweig – symbolisch für ewigen Ruhm – als Preis für den Sieger begann.

The documentary presents the history and revives the events of the Olympic Games starting with the myths and the prehistoric athletic events. A story that led step by step to the most important noble competition in the field of sports, with prize a simple olive wreath, that symbolized eternal glory.
 
Tο ντοκιμαντέρ παρουσιάζει την ιστορία και αναπαριστά τα δρώμενα των Ολυμπιακών Αγώνων, ξεκινώντας από τους μύθους και τις προϊστορικές αθλητικές εκδηλώσεις. Μια ιστορία που οδήγησε βήμα- βήμα στη δημιουργία της σημαντικότερης παγκόσμιας αθλητικής εκδήλωσης, με βραβείο ένα απλό στεφάνι ελιάς, σύμβολο της αιώνιας δόξας.

CREDITS
 
Directed by: Markos Holevas
Written by:  Stella Tsikra
Produced by: Stella Tsikra- Christos Christodoulou
Main Co-Producer: FOUNDATION of the HELLENIC WORLD (Greece)
Co-Producers: MENTOR COMMUNICATION (Greece)  7STARS (Greece)  The TWIN PINES (U.K.)  HEXAGRAM (Canada)

 


Rubrik: Termine/Εκδηλωσεις
24.09.12

Drucken        Hoch